نرم افزار کورل نسخه 32 بیتی : بخش اول : دریافت بخش دوم : دریافت

نرم افزار کورل نسخه 64 بیتی : بخش اول : دریافت بخش دوم : دریافت


نرم افزار WINRAR نسخه 32 بیتی : دریافت

نرم افزار WINRAR نسخه 64 بیتی : دریافت


نرم افزار Team Viewer : دریافت

تنها نسخه مربوط به ویندوز خود را دریافت نمایید